Επιβεβαίωση Newsauto.gr! Προσωρινή λύση από το υπουργείο Μεταφορών

Για ένα μήνα το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης θα αντικαθιστά την Άδεια Κυκλοφορίας στα οχήματα στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, που προκάλεσε προσωρινά η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος.

Ειδικότερα από σήμερα 13 Αυγούστου 2020 και για ένα μήνα, θέση άδειας κυκλοφορίας για τα καινούρια επιβατικά, μοτοσικλέτες και φορτηγά οχήματα, μεικτού βάρους μέχρι 3500 χιλ., θα έχει το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Ήδη έχουν ενημερωθεί για την ρύθμιση αυτή οι αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης ενάριθμων οχημάτων, οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα και επομένως η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών με την παλαιά άδεια κυκλοφορίας είναι νόμιμη.

Οι λοιπές πράξεις που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όπως αναθεωρήσεις, εκδόσεις αντιγράφων αδειών οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας εξακολουθούν να διενεργούνται κανονικά. Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών για κάθε πράξη αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την κυκλοφορία των οδηγών.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών αδειών οδήγησης για τους οδηγούς που είχαν καταθέσει δικαιολογητικά μέχρι 11/8/2020.

Οι λοιπές υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος (επιστροφή αδειών κυκλοφορίας λόγω άρσης της ακινησίας), εκτελούνται κανονικά.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά από τους πολίτες συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την κατανόηση τους για το περιστατικό. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ενώ διερευνώνται διεξοδικά οι αιτίες της δυσλειτουργίας.

H εγκύκλιος

Η εγκύκλιος που δίνει προσωρινή λύση στο θέμα των νέων Αδειών Κυκλοφορίας αλλά και στις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων αναγράφει ότι: «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία Μοτοσικλετών, Επιβατικών οχημάτων και Φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 3,5 τόνων.

Δεδομένου του σοβαρού τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο καταχωρούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών τα απαραίτητα στοιχεία οχήματος και κατόχου για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 88 του Κ.Ο.Κ., σας πληροφορούμε ότι για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας Μοτοσικλετών, Επιβατικών οχημάτων και Φορτηγών με ΜΑΜΦΟ έως 3,5 τόνους χωρίς την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Εγκυκλίου.

Ειδικότερα:
1. Κατόπιν έκδοσης του «Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014/23.07.2014 (Β’ ΚΥΑ), όπως ισχύει, διακίνησης και εισαγωγής σε αυτό των απαραίτητων καταχωρήσεων κατά τα οριζόμενα της ίδιας αυτής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραδίδει στον κύριο του οχήματος φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού κάθε μία σελίδα του οποίου θα φέρει σφραγίδα της Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και θα αναγράφονται:

i. o αριθμός των χορηγούμενων πινακίδων κυκλοφορίας,

ii. ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός ή επωνυμία και Α.Φ.Μ. του κυρίου του οχήματος καθώς και

iii. κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση ή δέσμευση, όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, λ.χ. παρακράτηση κυριότητας, έδρα Ε.Δ.Χ. οχήματος, αμεταβίβαστο κλπ. Εν προκειμένω, εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α’ 285), όπως ισχύει.

2. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρούν αρχείο για τις χορηγούμενες κατά τα ανωτέρω πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας καθώς είναι αρμόδιες για την άμεση ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο, άμα τη αποκαταστάσει της βλάβης του οικείου Πληροφοριακού Συστήματος, των κυρίων των οχημάτων προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία για να παραλάβουν το έντυπο άδειας κυκλοφορίας δίχως την καταβολή επιπρόσθετων τελών.

3. Τα οχήματα που μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν.489/1976 (Α’ 331) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως ισχύει, καθώς και της υποχρέωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να καλύπτουν τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Τέλος, η παρούσα Εγκύκλιος κοινοποιείται, προς ενημέρωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου προκειμένου να αναγνωρίζουν, την άσκηση του έργου τους, ως «άδεια κυκλοφορίας» του άρθρου 88 του Κ.Ο.Κ. το αντίγραφο του αντιτύπου του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται κατά τα ανωτέρω από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.»

Διαβάστε επίσης:

Φέρτε πίσω το αυτοκίνητο και περάστε από το ταμείο!

Από τα… σαπάκια στράφηκαν στα «ρημάδια» μεταχειρισμένα

Έτσι θα αποζημιωθείτε αν πάθετε ζημιά από λακκούβα

Αφήστε μια απάντηση